top of page

Přepravní podmínky Smartwings

Úplné znění přepravních podmínek pro cestující a zavazadla v letecké dopravě najdete na odkaze společnosti Smartwings ZDE.

4. JÍZDNÉ A POPLATKY

4.1 Obecně

 • a) Sazby jízdného jsou použitelné pro přepravu z letiště v bodě odletu na letiště v bodě příletu, pokud není výslovně stanoveno jinak. Pro přepravu, na kterou se vztahují tyto Podmínky, jsou závazné sazby jízdného vyhlášené dopravcem jako platné v den zaplacení letenky. Jestliže mezi dvěma místy nebylo uveřejněno jízdné, použije se kombinované jízdné.

 • b) Cena jízdného potvrzená při rezervaci platí pouze pro přepravu z letiště místa odletu na letiště v místě určení, pokud není výslovně stanoveno jinak. V cenách není zahrnuta pozemní přeprava mezi jednotlivými letišti ani přeprava mezi letišti a městskými terminály. Jestliže cestující chce změnit svůj let nebo jakoukoliv část svého cestovního plánu, je možné, že mu budou naúčtovány další poplatky.

 • c) Přerušení cesty je možné pouze tehdy, umožňují-li to podmínky příslušného tarifu. Přerušení cesty musí být vyznačeno v letence.

4.2 Přerušení cesty

 • a) Přerušení cesty je výlučně možné, pokud to umožní podmínky jízdného. Přerušení cesty musí být vytištěno na Letence.

 • b) Dopravce si vyhrazuje právo učinit dodatečná, neplánovaná mezipřistání z důvodu nezbytného technického přistání anebo jiných mimořádných okolností.

4.3 Daně a poplatky

 • a) Jakékoliv daně anebo poplatky, které mohou být stanoveny vládou anebo jiným úřadem anebo správou letiště, jakož i poplatky za jiné služby anebo dodatečné zařízení, jsou splatné cestujícím při zakoupení letenky společně se sazbami jízdného anebo poplatků splatných dopravci, pokud není stanoveno nařízeními dopravce jinak. V případě změny podmínek dohody o přepravě, např. změna dopravce, směrování anebo datu přepravy, na žádost anebo pochybením cestujícího, jsou vypočteny a vybrány použitelné daně a poplatky, které jsou splatné dopravci. V případě změny výše tax a poplatků v době mezi vystavením letenky a začátkem cesty, bude příslušný rozdíl dodatečně vybrán nebo vrácen. Cestující je informován o těchto poplatcích a taxách, které budou účtovány společně s jízdným před nákupem letenky. Taxy a poplatky budou na letence uvedeny samostatně.

 • b) Poplatky za dodatečné služby uvedené v ceníku dopravce jsou nevratné a nepřenosné na jiný let nebo Cestujícího. Výjimku tvoří situace, kdy je prokázáno znemožnění jejich využití ze strany dopravce.

4.4 Placení jízdného

 • a) Jízdné se platí v hotovosti či bezhotovostně v měně přijímané dopravcem v souladu s devizovými předpisy příslušné země. Jestliže se jízdné platí v jiné měně, než ve které je publikováno, provede se přepočet podle směnného kurzu používaného dopravcem.

5. REZERVACE

5.1 Požadavky na rezervace

 • a) Rezervaci(e) každého cestujícího dopravce zaznamenává. V případě rezervací provedených prostřednictvím internetu nebo Kontaktního centra zašle dopravce na požádání cestujícímu elektronickou poštou (e-mailem) před odletem(y) písemné potvrzení o rezervaci(cích). Pokud rezervace provádějí agenti dopravce, cestující kontaktuje tyto agenty.

 • b) Na některé ceny dopravce se mohou vázat podmínky omezující nebo vylučující právo cestujícího na změnu nebo zrušení rezervací.

 • c) Dopravce může zrušit rezervaci cestujícího, který nezaplatil za letenku.

5.2 Osobní údaje

 • a) Pro účely rezervace cestující bere na vědomí, že dopravci a příslušným úřadům poskytuje jeho/její osobní údaje pro tyto účely: rezervace, pořízení letu, poskytnutí doplňkové služby, jako například rezervace hotelu a pronájem auta, vytvoření a poskytnutí speciálního servisu, jako například speciálního zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, usnadnění imigračních a vstupních formalit a informace vztahující se k cestě.

 • b) V rozsahu definovaném použitelnými právními ustanoveními cestující vysloveně zplnomocňuje dopravce ukládat údaje za tímto účelem, použít je a předávat svým kancelářím, zplnomocněným zástupcům a jiným dopravcům anebo dodavatelům uvedených služeb.

 • c) Dopravce je oprávněn poskytnout osobní údaje cestujících třetím osobám v případě, že byla způsobena škoda jiným cestujícím anebo byli zraněni jiní cestující.

 • d) Bez předchozího souhlasu cestujícího, jeho/její osobní údaje nejsou používány k marketingové činnosti. Pravidla ochrany osobních údajů jsou uvedena na webových stránkách dopravce.

6. ODBAVENÍ

6.1 Obecně

 • a) Cestující je povinen dodržet ustanovení Pravidel odbavení dostupných na webových stránkách dopravce.

 • b) Cestující je povinen dostavit se k odbavení nebo se odbavit online včas, nejpozději však do doby stanovené dopravcem uvedené v Pravidlech odbavení dostupných na webových stránkách dopravce.

 • c) V případě přepravy dle článku 2.2 těchto Podmínek (charterové lety) objednavatel letu odpovídá dopravci za včasné dostavení se cestujících k odbavení letu dle článku 6.1 písmena b).

7. POVINNOSTI CESTUJÍCÍCH PŘI LETECKÉ DOPRAVĚ

 • a) Cestující je povinen před zakoupením letenky a před nástupem do letadla na vyzvání pracovníka dopravce nebo státních orgánů prokázat svoji totožnost a předložit příslušné cestovní doklady, případně zodpovědět otázky bezpečnostního charakteru, nebo poskytnout oprávněným státním orgánům požadované osobní údaje. Na základě vládního nařízení může být od dopravce požadováno poskytnutí údajů o cestujících nebo zpřístupnění těchto údajů.

 • b) Při koupi letenky nebo rezervaci letenky prostřednictvím cestovní kanceláře je cestující povinen informovat leteckého dopravce o svých zdravotních potížích, které by mohly zkomplikovat jeho přepravu nebo negativně ovlivnit průběh letu.

 • c) Cestující je povinen podrobit se bezpečnostní kontrole prováděné úřady anebo pověřenými institucemi a umožnit kontrolu jeho zapsaného a nezapsaného zavazadla.

 • d) Cestující je povinen zúčastnit se celní kontroly jeho zapsaného a/nebo nezapsaného Zavazadla. Dopravce není odpovědný za žádné ztráty anebo škody způsobené cestujícímu, které mohou vzniknout během prohlídky anebo v důsledku nedodržení tohoto požadavku.

 • e) V souladu s použitelnými mezinárodními nařízeními cestující nesmí převážet v jeho nezapsaném či nezapsaném zavazadle předměty, materiály a látky uvedené na Seznamu zakázaných předmětů a látek umístěném na webových stránkách dopravce a v příslušných právních normách dotčené země. V opačném případě je cestující před letem povinen je vyjmout a není oprávněn je obdržet zpět (takové položky jsou zabaveny odborně způsobilými úřady). Dopravce vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené položkami zabavenými z bezpečnostních důvodů.

 • f) Látky nebezpečné povahy (výbušniny a střelivo, hořlaviny, žíraviny, stlačené plyny, jedy nebo toxické a infekční materiály, okysličující látky, radioaktivní materiál, magnetický materiál a ostatní nebezpečné zboží) lze přepravovat až na výjimky pouze jako zboží na letecký nákladní list za zvláštních přepravních podmínek.

 • g) Cestující je povinen zachovávat opatrnost přiměřenou povaze leteckého provozu a dbát pokynů dopravce (jeho zaměstnanců nebo zástupců), a to za všech okolností, zejména při:

 • odbavování, shromažďování a pohybu v prostorách pro cestující,

 • nastupování a vystupování z letadla,

 • ukládání oděvů a nezapsaných (kabinových) zavazadel v letadle.

 • h) Cestující je povinen zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost letecké dopravy, rušit nebo obtěžovat ostatní cestující nebo být příčinou jejich stížností, bránit řádnému výkonu povinností pracovníků dopravce, poškodit majetek dopravce nebo cestujících, zdržet se nadměrného požívání alkoholu na palubě letadla.

 • i) Cestující je povinen za letu nepoužívat dopravcem stanovená přenosná elektronická zařízení, která svým provozem mohou negativně ovlivnit funkce a provoz elektronických přístrojů a zařízení letadla. Porušení tohoto zákazu může být trestáno pokutou až do výše 2.000,- EUR. Pravidla používání elektronických přístrojů jsou k dispozici na webových stránkách dopravce.

 • j) Cestující je dále povinen:

  • dostavit se k odbavení a ke splnění všech požadovaných formalit a odbavovacích procedur a/nebo se odbavit online dostatečně včas,

  • uhradit případný servisní poplatek za odbavení na standardní odbavovací přepážce,

  • bezpodmínečně se podřídit příkazům kapitána a členů posádky letadla během letu,

  • na výzvu pracovníka dopravce nebo na pokyn světelným panelem se při vzletu a přistání, případně během letu, připoutat bezpečnostními pásy,

  • na požádání pracovníka dopravce si přesednout na určené sedadlo, je-li to z provozních nebo bezpečnostních důvodů nutné,

  • zdržet se takového chování, které ohrožuje pořádek a disciplínu na palubě letadla včetně nadměrného užívání alkoholu,

  • zdržet se po celou dobu pobytu na palubě letadla nebo na letišti jakýchkoli verbálních nebo fyzických inzultací ve směru k jakýmkoli jiným osobám včetně zaměstnanců a zástupců dopravce. V případě porušení tohoto zákazu může být cestující vyloučen z přepravy a může mu být uložena pokuta až 2.000,- EUR,

  • zdržet se po celou dobu pobytu na palubě letadla nebo na letišti jakýchkoli poškozování majetku dopravce, jiných cestujících nebo třetích stran. V případě porušení tohoto zákazu může být cestující vyloučen z přepravy a může mu být uložena pokuta až 2.000,- EUR,

  • nekouřit na palubě letadla, zákaz kouření platí rovněž i pro tzv. elektronické cigarety. V případě porušení tohoto zákazu může být cestující vyloučen z přepravy a může mu být uložena pokuta až 2.000,- EUR,

  • v případě zdravotních problémů během letu, podstoupit nezbytnou první pomoc, poskytnout posádce potřebné osobní údaje a informace o zdravotním stavu, a poté podstoupit lékařskou prohlídku,

  • zdržet se potápění v době 12 hod. před zahájením letu, v případě potápění do větších hloubek (s vynořováním s dekompresními zastávkami) v době 24 hod. před odletem,

  • uhradit dopravci všechny náklady za ztráty a škody, které mu cestující způsobil nebo zapříčinil svým nepřiměřeným jednáním (např. poškození interiéru letadla, ilegální přeprava nebezpečných zvířat či věcí, mimořádné přistání letadla apod.), které v plném rozsahu povoluje Montrealská úmluva,

  • dodržet úplný zákaz konzumace alkoholických nápojů přinesených na palubu v příručním zavazadle. Kapitán může v odůvodněných případech požadovat, aby cestující prokázal svoji identitu a odejmout mu alkohol po dobu letu,

  • dodržet zákaz používání fotoaparátů, kamer a jiného zařízení zaznamenávajícího zvuk a/nebo obraz, které by zaznamenalo práci a postupy posádky na palubě letadla,

  • podrobit se předepsané bezpečnostní osobní prohlídce prováděné orgány státní správy nebo pověřenými organizacemi,

  • přizpůsobit svůj oděv a zevnějšek tak, aby odpovídal standardu letecké dopravy.

  • použití naslouchátek a kardiostimulátorů je povoleno

 • k) Cestující je nad rámec výše uvedeného povinen dodržovat protipandemická a jiná bezpečnostní opatření uvedená na webových stránkách dopravce.

bottom of page